Free cookie consent management tool by TermsFeed

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ESPADRYLE.PL (ważny od 25.12.2014r.)
REGULAMIN DO 25.12.2014r. POBIERZ TUTAJ

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.espadryle.pl i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest:


„LILIANA” Szewstwo Konfekcyjne Jacek Dziubiela z siedzibą przy ul. Klasztornej 28, 07-100 Węgrów, 
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistsza Miasta Węgrowa pod numerem ewidencyjnym 132 zawiera wpis:
NIP 824-100-50-55
REGON 710061288

Dalej Sklep lub Sprzedawca

2. Dane kontaktowe Sklepu:

Sklep działa w Internecie pod adresem www.espadryle.pl  

Adres pocztowy Sklepu:  (07-100) Węgrów, ul. Klasztorna 28;

Nr telefonu: 604 08 33 21

Adres e-mail: kontakt@espadryle.pl

Adres e-mail do reklamacji: kontakt@espadryle.pl

3. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz wykonywania tych umów. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

4. Niżej wskazane zasady, a w szczególności uprawnienia dot. składania zamówień ich realizacji, wymiany i reklamacji towaru, odstąpienia od umowy itp. odnoszą się wyłącznie do Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

 

§ 2

Zamówienia

1. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (składania ofert) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe po założeniu konta w sklepie (zarejestrowaniu się).

3. Złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą – z zastrzeżeniem przepisów poniższych – obowiązek zapłaty na rzecz Sklepu ceny za towary objęte zamówieniem.

4. Zakupy w Sklepie dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego Sprzedającemu elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

5. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres kontakt@espadryle.pl jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy. Wycofane w ten sposób zamówienie nie podlega realizacji.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu pochodzącą od składającego zamówienie.

 

§ 3

Potwierdzenie zamówienia

 

1. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (przyjęcie oferty).

2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w postaci elektronicznej na adres składającego zamówienia, wskazany w momencie rejestracji.

 

§ 4

Artykuły dostępne w Sklepie

 

1.   W ofercie handlowej Sklepu znajduje się obuwie jednej marki: Liliana

2.   Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Główne cechy towarów, a w szczególności ich opis i skład podany jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce poświęconej każdemu produktowi z osobna.

3.  Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie Klient określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy. W przypadku, gdy zamówiony towar lub jego część nie jest aktualnie dostępna, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej. Od decyzji Klienta będzie wówczas zależało, czy zamówienie ma zostać anulowane, czy też ma w dalszym ciągu oczekiwać na skompletowanie. W powyższym przypadku terminy określone w § 6 ust. 3 zaczną biec od momentu pojawienia się zamówionego towaru w magazynie.

4.   Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny odnoszą się do pojedynczych sztuk poszczególnych towarów. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są naliczane dodatkowo w wysokości określonej w § 6 ust. 7 Regulaminu.

 

§ 5

Formy płatności

 

1.   Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment i koszty jego dostawy, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:

a) przelewem tradycyjnym lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu w mBank o numerze 

    21 1140 2004 0000 3102 6245 4485;

b) gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika Poczty Polskiej.
c) płatności internetowe "dotpay"

autoryzacja płatności poprzez system dotpay w trakcie składania zamówienia.

2.   W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w  § 5 ust. 1 lit. a)  warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności w terminie do 5 dni od skierowania do Sklepu zamówienia towaru. Termin ten ulega skróceniu do 3 dni w okresie wyprzedaży, którego czas trwania określony jest na stronie internetowej Sklepu. W razie braku ww. potwierdzenia dokonania płatności w odpowiednim terminie, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. W związku z powyższym terminy określone w § 6 ust. 3 zaczną biec od momentu otrzymania bankowego potwierdzenia dokonania płatności.

3.   Sklep w zależności od żądania Klienta wystawia faktury VAT lub paragon fiskalny. Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury w wersji elektronicznej, poprzez uzupełnienie stosownego elementu formularza zamówienia. Paragony fiskalne lub Faktury VAT  wysyłane są  wraz z zakupionym towarem.

 

§ 6

Dostawa i koszty dostawy

1. Sklep zastrzega, że dostawa zamówionych produktów poprzez Pocztę Polską oraz kuriera DPD realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast za granicę towar wysyłany jest poprzez Pocztę Polską po uprzedniej płatności z góry za całe zamówienie wraz z kosztami dostawy.

2. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD z zastrzeżeniem § 6 ust. 1. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży wraz z pouczeniem/informacją dotyczącą korzystania z prawa do odstąpienia od umowy  i wzorem formularza odstąpienia od umowy.

3. Sprzedawca wyda rzecz (towar) Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przepisem art. 543(1) § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania bankowego potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie. W razie, gdy płatność za zamówienie następuje przy odbiorze, czas realizacji zamówienia wynosi przeciętnie do 5 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione towary i wyda przesyłkę Poczcie Polskiej celem dostarczenia do Klienta. Każdy Klient sklepu otrzymuje informacje o fakcie wysłania paczki, jej numerze i planowanym terminie dostawy.

5. Standardowe koszty dostawy ponoszone są przez Klienta. Koszt dostawy płatnej przy odbiorze wynosi 18 zł (w przypadku wyboru opcji ekonomicznej) lub 19,50 zł (w przypadku wyboru opcji priorytetowej) i jest płatny wraz z odpłatnością za zamówiony towar do rąk upoważnionego pracownika Poczty Polskiej. 
Przy płatności przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu, koszt dostawy wynosi 10 zł (dziewięć złotych) w przypadku opcji ekonomicznej lub 12 zł (dwanaście złotych) w przypadku opcji priorytetowej lub 16 zł w przypadku wybrania opcji kurierkiej. Koszt przesyłki jest stały niezależnie od wielkości jednorazowego zamówienia. Każde kolejne zamówienie związane jest z koniecznością ponoszenia kosztów dostawy.

6. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu terminu z administratorem Sklepu (kontakt@espadryle.pl). Niezależnie od powyższego Sprzedawca wyda rzecz (towar) Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przepisem art. 543(1) § 1 Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Wymiana

1. Sklep gwarantuje w terminie określonym w ust. 2 poniżej, możliwość wymiany przez Klienta zamówionego towaru w zakresie zamiany rozmiaru zamawianego modelu. Wymiana nie jest związana z koniecznością ponownej zapłaty ceny za zakupiony towar i w tym zakresie jest bezpłatna z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Zwrot w celu wymiany jest możliwy pod warunkiem przesłania informacji o chęci dokonania wymiany na adres: kontakt@espadryle.pl  nie później niż w terminie 3 dni od daty doręczenia przesyłki.

3. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa wymiany, towar należy odesłać na własny koszt na adres pocztowy sklepu wraz z formularzem wymiany dostępnym do pobrania tutaj.

4. Towar podlega wymianie pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania, posiada oryginalne metki i oznaczenia oraz dowód sprzedaży. Wymieniany towar powinien być zgodny z zawartą umową sprzedaży. Klient zwracając towar w celu wymiany powinien zwrócić go w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym i kompletnym, w jego oryginalnym opakowaniu (jeżeli towar występował w opakowaniu) i ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał w wyniku realizacji zamówienia.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają ustawowemu prawu konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz innym prawom przyznanym konsumentowi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 8

Odpowiedzialność za wady towaru i reklamacje

1. Prosimy, aby w chwili odbioru towaru Nabywca sprawdził przesyłkę w obecności kuriera. W szczególności Nabywca powinien obejrzeć przesyłkę, czy z zewnątrz nie nosi śladów zniszczenia lub uszkodzenia. W razie zniszczenia, zewnętrznych oznak uszkodzenia lub innych widocznych oznak uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem w celu złożenia reklamacji z tego tytułu pod adresem kontakt@espadryle.pl.

4. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu gwarancji, gdy towar został objęty taką odpowiedzialnością, należy postępować zgodnie z treścią gwarancji.

5. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu; przedstawienie takiego dokumentu przy reklamacji pomoże i przyspieszy ewentualny proces reklamacyjny.

6. Miejscem właściwym do składania reklamacji pisemnych jest siedziba Sprzedawcy. 

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 556 – 568 Kodeksu cywilnego.

8. Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane droga elektroniczną objęte są 2-letnią gwarancją.

9. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

"Liliana" Szewstwo konfekcyjne Jacek Dziubiela, ul. Klasztorna 28, 07-100 Węgrów.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce reklamacje. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.

Towar powinien zostać odesłany za pomocą Poczty Polskiej paczką pocztową ekonomiczną (przesyłki nadane listem poleconym nie są dostarczane do Sklepu). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej) Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Sklep przedłuża ten termin do 30 dni.

2. Szczegółowa informacja o zasadach korzystania z prawa wskazanego w powyższym postanowieniu oraz ograniczeniach znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. W załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest wymagane.

4. W chwili przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca doręcza konsumentowi wraz z treścią niniejszego Regulaminu załączniki nr 1 i nr 2. Doręczenie ich jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego w zakresie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

5. W razie wątpliwości przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 10

Spory

1.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

2.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Szewstwo konfekcyjne „Liliana” Jacek Dziubiela, ul. Klasztorna 28, 07-100 Węgrów,tel.604083321, kontakt@espadryle.pl

3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a. realizacji umowy sprzedaży i wykonania czynności ją poprzedzających, w szczególności:

  • obsługi i realizacji Zamówienia; 

  • przeprowadzenia procesu płatności; 

  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu; 

  • rozliczenie usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach serwisu;

  • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;

  • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

b. jeśli Klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sprzedającego (newsletter).

4. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów (np. księgowych lub podatkowych) oraz przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży i wynikających z niej uprawnień Klienta z tytułu gwarancji i rękojmi, a w zakresie zgody na przesyłanie „Newslettera” do momentu jej wycofania.

6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji przez nas usług objętych niniejszym Regulaminem.

9. Złożenie przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na świadczeniu przez Sprzedającego usługi określonej w ust. 3 lit. „b” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłanej przez Sprzedającego w sposób cykliczny i bezterminowo (aż do cofnięcia przez Klienta wyrażonej uprzednio zgody) informacji w formie listu elektronicznego zwanej dalej „Newsletterem”. Newsletter zawiera między innymi reklamy, zaproszenia do składania ofert handlowych oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących Sprzedającego. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości. Adres e-mail Klienta wykorzystywany dla celów subskrypcji „Newslettera” nie będzie dalej przetwarzany przez Sprzedającego.

10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia dobrowolnej i anonimowej ankiety w celu zbadania jego opinii o jakości usług świadczonych przez Sprzedającego.


 

§ 12

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Świadczącym usługi elektroniczne dostępu do treści sklepu internetowego jest Sprzedawca wskazany w  § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Serwis (Sklep) wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Gromadzenie pozwala na zastosowanie ułatwień dla korzystających ze strony oraz tworzenia statystyk oglądalności strony.

4. Niektóre podstrony serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie www.espadryle.pl oraz jej podstronach, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

6. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: kontakt@espadryle.pl.

8. Usługa elektroniczna polega w szczególności na uzyskaniu możliwości złożenia zamówienia po zarejestrowaniu (założeniu konta w Sklepie). Rejestracja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin można utrwalić poprzez pobranie go (ikona pobrania dostępna na końcu teksu). Ponadto utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

2. Treść niniejszego Regulaminu nie może być sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia takiej sprzeczności, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

3. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@espadryle.pl

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

-         w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);

-         w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno);

-         w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

 „Lilinana” Szewstwo Konfekcyjne Jacek Dziubiela z siedzibą w Węgrowie, ul. Klasztorna 28, 07 -100 Węgrów, nr telefonu: 604 08 33 21, adres e-mail: kontakt@espadryle.pl,

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA & BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI KOLEKCJAMI I PROMOCJAMI!
Liliana shoes - instagram
@espadryle.pl
Oznacz nas, a my udostępnimy Twoje zdjęcie u nas w relacji! #lilianashoes